A duhet ti vizitoj varrezat ditën e xhuma?

A lejohet veçimi i ditës së Bajramit dhe të xhumasë për të vizituar varrezat?

Abdullah bin Abdurrazak el-Bedr:[1] E babain tim Abdurrazak el-Bedr (Allahu e ruajttë!) dhe:

U përgjigjë: Nuk ka argument për një gjë të tillë.

Përktheu: Unejs Sheme

[1] Abdullah bin Abdurrazak el-Bedr është djali i shejhut të nderuar Abdurrazak el-Bedr (Allahu e ruajttë!). Ndërsa gjyshi i tij është muhadithi shejh Abdulmuhsin el-abadi (Allahu e ruajttë!)