Author: Udha e Besimtarëve

Lutja qe behet kur njeriu viziton varrezat

Pyetje: Duaja (lutja) qe behet kur njeriu viziton varrezat, a eshte e kufizuar vetem gjate vizites (se varrezave), apo perfshin dhe rastin kur njeriut i bie rruga kalimthi tek varrezat? Pergjigje: Ajo qe mendoj eshte se lutja mbetet e pergjithshme dhe nuk kufizohet me rastin e vizites se varrezave. Kushdo qe kalon prane varrezave, eshte […]

Shenjat e Kijametit (Pjesa I)

Shenjat e Kijametit Studim nga Dr.Abdullah Nabolli Shenja e parë e afrimit të  fundit të dynjasë është dërgimi i Profetit të fundit alejhis-salatu ues- selam. Transmetohet nga Xhabir bin Abdilahi radijallahu anhu se Profeti alejhis-salatu ues-selam kur mbante hytbe i skuqeshin sytë, e ngrinte zërin, fliste ashpër sikur të ishte paralajmërues i ardhjes së një […]

Cili është kriteri me të cilin dallojmë përngjasimin me jobesimtarët?

Cili është kriteri me të cilin dallojmë përngjasimin me jobesimtarët? Shejh Sulejman er-Ruhejlij Pyetje:Cili është kriteri me të cilin dallojmë përngjasimin me jobesimtarët? Përgjigje:Kriteri i përngjasimit me jobesimtarët është: Veprimi i diçkaje që veprohet vetëm nga jobesimtarët,por që nuk vjen si rezultat i natyrshmërisë njerëzore. Jini të vëmendshëm në lidhje me këtë kriter:Që veprohet vetëm […]

Kapitulli i moralit, mirësisë dhe lidhjet mes njerëzve (5)

91. Transmetohet nga Abdullah bin Ebu Bekr nga një burrë arab i cili i tha: U ngjesha pas profetit (alejhi selam) ditën e Hunejnit dhe në këmbë kisha një palë nallane të trasha dhe i shkela këmbën profetit (alejhi selam). Profeti (alejhi selam) më gjuajti me shkopin që e mbante në dorë dhe më tha: […]

Sekti i pretenduesve si “Ndjekësit i Kuranit”

Pyetje: “Ekziston një xhemat të cilët e emërtojnë veten e tyre “El Kuranijun”(“Ndjekësit e Kuranit”). Këta nuk marrin (nuk punojnë) me asgjë tjetër pos vetëm me Kuran. A gjykohet se ata janë kufarë?” Shejhu i nderuar Salih el Feuzani (Allahu e ruajtë!) përgjigjet: Po, nuk ka dyshim në kufrin e tyre. Ata janë gënjeshtarë në […]

Cili është gjykimi i shkruajtjes mbi varr?

Pyetje: Cili është gjykimi i shkruajtjes mbi varr? Imam Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): E sakta është se lejohet shkrimi i emrit (mbi varr të personit të vdekur) ashtu siç e ka zgjedhur këtë mendim dhe shejhu ynë Abdurrahman es Seadij. Po ashtu tek ne ka varre ku mbi to gjenden të shkruar emrat e […]

Sëmundjet e zemrës

Imam Ibën Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Sëmundjet e trupit janë (mëse) të njohura kurse sëmundjet e zemrës kthehen tek dy gjëra: E para: Sëmundjet e dëshirave (esh shehauat), burimi i të cilave është el heua (epshi). E dyta: Sëmundjet e dyshimeve (esh shubuhat), burim i të cilave është injoranca (el xhehl). Përsa i përket […]

Vizita e varreve sipas qëllimit të njerëzve

Imam Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!) thote: Lloji i parë: E lejuar, e në këtë bën pjesë kur personi i viziton ato për të bërë dua për banorët e saj (varreve) ose për të përkujtuar botën Tjetër. Lloji I dytë: T’i vizitojë për të lexuar Kuran tek to, ose për të falur namaz ose për […]