Author: Udha e Besimtarëve

Të mësojmë nga ky gabim.

“E kundërshtoi Ademi Zotin e tij dhe i tejkaloi kufijtë” (Taha: 121) Të mësojmë nga ky gabim. 1. Që aty u shfaq natyra gabimtare njerëzore. Njeriu është gabimtar nga natyra. “Çdo bir i Ademit është shumë-gabues dhe më të mirët e shumë-gabuesve janë ata që pendohen shumë” (Hadith i saktë). 2. Rrezikshmëria e gjynahut. Gjynahet […]

Është penduar, por si tja bëjë me pasuritë që i ka marrë padrejtësisht?

“Një person ua merr pasurinë të tjerëve padrejtësisht dhe i shpenzon në gjëra të ndaluara, pastaj e udhëzon Allahu i Lartësuar dhe pendohet. Dhe nuk i ka mbetur më asgjë nga ajo pasuri haram. Çfarë gjykimi ka për të? Bëhet fjalë për dikë që ishte i humbur – Allahu na ruajtë – dhe e udhëzoi […]

Uji i zemzemit në trajtimin e dijetarëve 

Transmetohet nga Ezrakiu në librin Ahbaru Mekeh 2/45 se Dahaku (tabi`ini), Allahu e mëshiroftë ka thënë: Më është përcjellur se ngopja me ujin e zemzemit të shërben si pastrim nga nifaku dhe të largon dhimbjen e kokës. Transmetohet në Musanefin e Abdurrezakut 5/117 nga Uehb bin Munebih rahimehullah se ai ka thënë:Pasha Atë që ka […]

Selami kur ngrihesh nga mexhlisi për tu larguar

Transmetohet nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Kur dikush nga ju vjen në një mexhlis ( tubim), le t’i përshëndesë të pranishmit me selam e pastaj nëse do le të ulet. Kur të dojë që të largohet, le t’i përshëndesë përsëri (me selam), sepse selami i parë […]

Histori të bukura të rrëfyera nga profeti Muhamed alejhi selam -qëllime dhe dobi-

Historia e nëntëmbëdhjetë: Tre fëmijët që kanë folur që në djep. Ebu Hurejra -radiallahu anhu- tregon se profeti -alejhi selam- ka thënë: “Nuk kanë folur që në djep veçse tre (fëmijë): (I pari): Isai biri i Merjemes -alejhi selam-. (I dyti): Një fëmijë në kohën e Xhurejxhit. Xhurejxhi ishte një burrë prej Beni Israilëve i […]

Përse Allahu zgjodhi tua shpallte mesazhin hyjnor arabëve?

Për këtë u pyet një dijetar i madh nga dijetarët e Indisë, dhe ai është Abdulhamid el Ferahij, autori i librit “Tefsir Nidhamul Kuran ue te’uilul furkan bil furkan” (vdekur më 1380 hixhrij). Kur iu përgjigj kësaj pyetjeje tha: Më ka lodhur shumë kjo çështje, përse Allahu i Lartësuar i zgjodhi arabët dhe ua zbriti […]

Telkini ndaj personit që është në momentet e fundit të jetës

Telkini ndaj personit që është në momentet e fundit të jetës   [8]. Kur atij t’i jetë afruar vdekja del si detyrë për ata që gjenden rreth tij që: a) T’ia përkujtojnë shehadetin. Bazuar në fjalën e tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “U thoni atyre që janë pragë vdekjes të thonë la ilahe il lAllah […]

Dobi nga librat e shejh Ibën Uthejminit (Allahu e mëshiroftë!)

Me emrin e Allahut. Paqja dhe bekimet qofshin mbi vulën e profetëve dhe imamin e të devotshmëve mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi ata që i pasuan në të mirë deri në ditën e Kiametit. E në vazhdim! [1] Akidja e muslimanit në lidhje me Zotin e tij të Lartësuar është baza […]