Author: Udha e Besimtarëve

LUTJA PËR LARGIMIN E SHQETËSIMIT DHE SHLYERJEN E BORXHIT

(Lexuesi i librit) Shënon Ebu Daudi (1555) se ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i tha Ebu Umame-s: “A të të mësojë një fjalë që nëse e thua Allahu Lartësuar do ta largojë shqetësimin (pikëllimin) tënd…” Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Ebu Umameh el-Bahilij radijAllahu anhu. Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem hyri në xhami, ndërsa […]

Vlera dhe miresite e atij qe therret ezanin

Përmendet nga Ibën Abasi radijAllahu anhuma se Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kush e thërret ezanin shtatë vjet duke llogaritur shpërblimin tek Allahu, Allahu i shkruan atij shpëtim prej zjarrit.” Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Shumë i dobët (daif xhiden). “Ed-Daifeh” (850) Përmendet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se Profeti sal-lAllahu alejhi […]

Historia e profetit Muhamed alejhi selam me Muadhin

Porosi të bukura profetike Transmetohet nga Muadh bin Xhebel radijAllahu anhu se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem e kapi atë prej dore dhe i tha: “O Muadh! Pasha Allahun unë të dua ty! Pasha Allahun unë të dua ty!” Dhe tha: “Të porosis o Muadh që në fund të çdo namazi mos […]

AMBICIA E LARTË NË KËRKIMIN E DIJES

AMBICIA E LARTË NË KËRKIMIN E DIJES Shejh Sad bin Turkij el-Khathlan (Allahu e ruajttë!) Kërkohet nga muslimani të tregojë kujdes në kërkimin e dijes, në kuptimin e fesë së Allahut të Lartësuar dhe ambicia e tij të jetë lart. Ne jemi në një kohë ku është lehtësuar kërkimi i dijes (për shkak të mjeteve) […]

Porosia e bukur e Profetit alejhi selam ndaj shokut te tij

Porosi profetike Falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e fundit, Muhamedin alejhis-selam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë atë që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Fundit! Porosia e parë Sufjan bin Abdullah eth-Thekafij radijAllahu anhu e kërkoi […]

Një zhytje e vetme në zjarr

NJË ZHYTJE E VETME NË ZJARR Mëkatarëve u themi kini kujdes nga zjarri, ruhuni nga zjarri, ngase një zhytje e vetme në zjarrin e xhehenemit bën t’i harrosh begatitë e dynjasë. Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Ditën e Kiameti do sillet njeriu që më së shumti i ka shijuar begatitë e dynjasë, e […]

‘Pesë lloje njerëzish kurrë mos i shoqëro,!

‘Pesë lloje njerëzish kurrë mos I shoqëro,! Ebu Xha’feri Muhamed ibën Aliu thotë: “Më këshilloi babai im dhe më tha:“Pesë lloje njerëzish kurrë mos I shoqëro, mos fol me ta e mos i shoqëro gjatë udhëtimit. ” Ebu Xhaferi thotë: -I thashë: U bëfsha flijim për ty o babai im, kush janë ata? Më tha: […]

10 ditet e Dhul-Hixhes janë aq te rëndësishme sa Allahu eshte betuar ne to

●Keto dhjete dite te para te Dhul-Hixhes janë aq te rëndësishme sa Allahu eshte betuar ne to duke thene: وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) “Pasha Agimin! Pasha dhjete ditët!” Surja Fexhr ajeti i pare dhe i dyte. Ibn Kethiri thote ne tefsirin e tij ne komentimin e këtij ajet: “Dhjete ditët janë dhjete ditët e […]