• DISPOZITAT E UJËRAVE TË PËRFITUARA NGA LIBRI: Bulugul Meram

  • Dobi madhore në shpjegimin e fjalës së Teuhidit

  • Shenja e pestë e afrimit të orës së fundit të dynjasë. Një vdekje masive për shkak të një sëmundje epidemike.

  • Kush është sihariqi që i jepet besimtarit në jetën e kësaj bote?

Cili është gjykimi për femrën muslimane, që të heqë hixhabin para personit që paraqitet për martesë?

Pyetje: Cili është gjykimi për femrën muslimane, që të heqë hixhabin para personit që paraqitet për martesë? Përgjigje: Diçka e tillë nuk përbën problem, sepse Profeti salalllahu alejhi ue selem e ka urdhëruar personin që dëshiron të martohet që ta shohë femrën tek e cila është paraqitur. Gjithashtu na ka lajmëruar se ky veprim është […]

Nga mirësitë e ditës së xhuma dhe disa prej rregullave të saj

Allahu i lartësuar ka thënë: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ “E kur të kryhet namazi, atëherë shpërndahuni në tokë dhe kërkoni begatitë e Allahut, por edhe përmendeni shpeshherë Allahun, ashtu që të gjeni shpëtim” Suretu el Xhuma: 10. Nga Ebi Hurejra -Allahu qoftë i kënaqur […]

Fjalë të mëdha nga të parët tanë rreth kohës!

Të parët tanë të mirë (Selefët) dhe Koha! Falënderimi i takon Zotit të botrave. Paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi vulën e Pejgamberëve e të Dërguarve. Prej mirësive të selefëve: është dhe rëndësia që ata i kanë dhënë kohës duke e shfrytëzuar atë dhe urrejtja që kishin me e kaluar atë në diçka që […]

Libri "Gjuetia e mendimeve"?

Pyetje: Fjalët e Ibnul Xheuzit, në kapitullin e parë të librit: “Gjuetia e mendimeve”, nuk më duken të rregullta, ju lutemi na sqaroni? Përgjigje: Ibnul Xheuzi –Zoti e mëshiroftë dhe e faltë- është imam në këshillim, komentim Kurani dhe histori. Në të njëjtën kohë është një nga autorët e librave të fikhut hanbelij, por që […]

Parimet e Hadadijve të dikurshëm dhe atyre bashkëkohorë

1. Parimi më i madh i Hadadit ka qenë akuzimi i Ehlu Sunnetit për irxha. Ndërsa hadadinjtë e rinj e luftojnë Ehlu Sunnetin me akuzën e irxhasë shumëfishin e hadadijve të hershëm. 2. Nga parimet kryesore të hadadijve të vjetër është luftimi i Ehlu Sunnetit, ndërsa hadadijtë e rinj janë akoma më të ashpër në […]

Agjërimi i muajit Muharrem, ditës Ashura dhe vlera e tyre

Falënderimi i takon vetëm Allahut. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush e humbet dhe atë të cilin e humbet Allahu, me drejtësinë e Tij, nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë pos Allahut të vetëm e të pa shok dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij.

I dërguari i Allahut -paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të- na ka treguar në hadithet e tij për mirësinë e agjërimit në muajin e Muharremit, muaji i parë i vitit hixhri, ku ka thënë:

Agjërimi më i mirë pas agjërimit të muajit të Ramazanit është muaji i Allahut Muharrem, kurse namazi më i mirë pas namazeve të obliguara është namazi i natës” transmeton imam Muslimi në Sahihun e tij me numër: 1163 nga Ebu Hurejra –Allahu qoftë i kënaqur prej tij”.

Seminari i dytë

Qendra “Udha e Besimtareve” , me lejen e Allahut, do të organizojë një Seminar të dytë me datën 15/08/2009 ditën e shtunë rreth temës: “Agjërimi i Ramazanit, rëndësia dhe rregullat e tij“. Ky Seminar do të mbahet në Muzeun Historik në Tiranë nga ora 17:30 – 20:00.

Agjërimi në muajin e Shabanit

I Dërguari i Allahut – paqa dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të – e ka pas shtuar agjerimin në këtë muaj.

Nga Aishja – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – trasmetohet se ka thënë: “I Dërguari i Allahut – paqa dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të – agjëronte deri sa mendonim se ai nuk e prishte kurrë agjërimin, dhe rrinte pa agjëruar deri sa mendonim se ai nuk agjëronte, dhe nuk e kam parë të Dërguarin e Allahut –paqa dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të- që ta plotësojë agjërimin e të gjithë muajit përveç muajit të Ramazanit, dhe nuk e kam parë të agjërojë në muajit e tjerë më shumë se s aka agjëruar në muajin Shaban”.