Dita Xhuma

Një ditë feste në javë për përkujtimin e Allahut

Një festë javore të ligjësuar nga Allahu i madhëruar për përkujtimin e Tij, e gjejmë herët në mesin e besimtarëve. Gjurmët e para të këtij zakoni i hasim te hebrenjtë, për të cilët Allahu i madhëruar thotë: ْ “Në të vërtetë, e shtuna u caktua (për përkujtimin e Allahut) për ata që patën kundërshti në […]

Si duhet të qëndrojmë gjatë hytbes?

Si duhet të qëndrojmë gjatë hytbes? Që hytbet të arrijnë qëllimin e tyre, kërkohet prej besimtarëve të heshtin gjatë kohës që imami ligjëron dhe të dëgjojnë me vëmendje fjalët e tij. Kjo porosi është përmendur në Kuran, ku thuhet: “Kur të lexohet Kurani, dëgjojeni atë me vëmendje dhe heshtni, se ndoshta do të mëshiroheni!” suretu […]

Emërtimi i ditës xhuma dhe zanafilla e saj.

Emërtimi i ditës xhuma dhe zanafilla e saj. Emri [El-Xhumuah] në arabisht, apo [E Xhuma] në shqip, është emër islam, sepse ky emër nuk ka qenë njohur para islamit. Emri i hershëm i xhumasë tek arabët ka qenë [El-Urubeh] siç është edhe emri [E Premte] te shqiptarët. Ensarët (siç quhen banorët myslimanë të Medinës në […]

Xhumaja festa e myslimanëve.

Xhumaja festa e myslimanëve. Ndarja e kohës në javë. Njësia më e vogël kryesore e matjes së kohës është dita. Shtatë të këtilla përbëjnë një javë. Pastaj të tjerat janë përsëritje e tyre ku nëpërmjet këtij cikli formohen muajt dhe vitet. Grupimi i ditëve në javë ka lidhje me një realitet të vjetër historik dhe […]

Fetva të ndryshme rreth të Xhumasë

Udhëtari fal namazin e xhumasë nëse ka mundësi Pyetje: A e ka detyrë udhëtari që ditën e xhuma të fal namazin e xhumasë apo namazin e drekës? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Ai ka për detyrë që bashkë me xhematin të fal xhumanë derisa ka mundësi për diçka të tillë. E nëse nuk ka […]

A duhet ti vizitoj varrezat ditën e xhuma?

A lejohet veçimi i ditës së Bajramit dhe të xhumasë për të vizituar varrezat? Abdullah bin Abdurrazak el-Bedr:[1] E babain tim Abdurrazak el-Bedr (Allahu e ruajttë!) dhe: U përgjigjë: Nuk ka argument për një gjë të tillë. Përktheu: Unejs Sheme [1] Abdullah bin Abdurrazak el-Bedr është djali i shejhut të nderuar Abdurrazak el-Bedr (Allahu e […]

Cili është gjykimi i shqiptimit të thënies “Amin” gjatë hutbes së xhuma?

Es-Selamu alejkum ue rahmetullahi ue berakatuh! Cili është gjykimi i shqiptimit të thënies “Amin” gjatë hutbes së xhuma? Abdullah bin Abdurrazak el-Bedr:[1] E pyeta gjyshin tim Abdulmuhsin el-Abadi (Allahu na bëftë dobi me të!) dhe: U përgjigjë: Po, thuhet “amin” dhe dërgohet salavat për Profetin sal-lallahu alejhi ue sel-lem (kur hatibi e përmend). Të gjitha […]

Rregullat e hutbes

Transmetohet nga Xhabir bin Semurah radijAllahu anhhu se: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ligjëronte (e mbante hutben) ditën e xhuma në këmbë. Pastaj ulej (mes dy hutbeve) dhe pastaj ngrihej e ligjëronte përsëri në këmbë. Prandaj kushdo që të njofton se ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka ligjëruar (e ka mbajtur hutben) ulur, ka gënjyher.” […]