Fetua

Dispozita të ndryshme për vendet ku prek qeni me jargët e tij!

LIBRI BULUGUL MERAM DISPOZITA E ENËS NË TË CILËN LËPIN QENI 10-Transmetohet nga Ebu Hurejreh (Allahu qoftë I kënaqur me të) se Profeti i Zotit (Paqja qoftë mbi të)  ka thënë: ‘’Pastrimi i enës së ndonjërit prej jush kur në të lëpin qeni bëhet duke e larë atë shtatë herë, herën e parë me dhè’’. […]

Përse këndohen 3 suret e fundit të Kuranit për mbrojtje apo për shërim?

Përse këndohen 3 suret e fundit të Kuranit për mbrojtje apo për shërim? “(1) Sureja ‘Ikhlas’ përmban kulmin e njësimit në aspektin e diturisë dhe të besimit, dhe pohimin e njëshmërisë së Allahut, e cila nënkupton mohimin e çdo ortaku prej Tij… (2) Ndërsa dy mbrojtëset (Felek, Nas) të ruajnë nga çdo gjë e keqe […]

DISPOZITAT E UJËRAVE TË PËRFITUARA NGA LIBRI: Bulugul Meram

HADITHI 2, 3,4,5, MBI DISPOZITAT E UJËRAVE (Libri:Bulugul Meram)  2- Përcillet nga Ebu Seid el Khudri r.a. se I Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: ((Padyshim, uji është pastrues, asgjë nuk e ndot atë)) Burimet e Hadithit: Këtë Hadith e ka transmetuar: Ahmedi:3/31. Ebu Davudi:66. Nesaiu:174. Tirmidhiu:66. Grada e Hadithit: Këtë Hadith e ka saktësuar: […]

Kush është më i vlefshëm durimi apo falenderimi?

Kush është më i vlefshëm durimi apo falenderimi? Dikush pyet duke thënë: Kush është më i vlefshëm durimi gjatë sprovës apo falenderimi ndaj mirësive? Kjo është çështje e diskutueshme mes dijetarëve ndërsa ibn Kajjim el xheuzije e ka shtjelluar imtësisht në librin e tij të vyer Përgatitja e njerëzve të durueshëm dhe zahireja e njerëzve […]

Sa rekate duhet te fal kur imami harron te fali nje rekat?

Pyetje: Një imam në namazin e ikindisë harroi dhe fali tre rekate dhe pastaj dha selam. Ne i thamë qe ke falur tre rekate dhe të plotësojmë atë me një rekat tjetër dhe pastaj te bëjmë sehvi sexhde. Ai na tha: do ta falim nga e para se është prishur si namaz dhe ka argumente […]

A mjafton drejtimi i Qabes apo duhet gjetur vendndodhja e saj në mënyrë preçize?

“Xhamitë e muslimanëve sot a janë të drejtuara fiks drejt Qabes apo janë në drejtim të saj? E nëse janë fiks në drejtim të Qabes, a është kështu edhe safi apo vetëm një pjesë e tij? Së pari Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Çka mes lindjes dhe […]

Dy fetva nga shejh Albani -Allahu e mëshiroftë- në lidhje me periodat e femrave.

Dy fetva nga shejh Albani -Allahu e mëshiroftë- në lidhje me periodat e femrave. Pyetje: Cili është kufiri me i lartë dhe më i ulët i nifasit (lehonisë) dhe i hajdit (ciklit menstrual)? Përgjigje (nga Sheih Albani -Allahu e mëshiroftë-). Shejh Albani: Nuk ka nifasi apo hajdi kufi më të lartë apo më të ulët, […]