Fetua

Sa rekate duhet te fal kur imami harron te fali nje rekat?

Pyetje: Një imam në namazin e ikindisë harroi dhe fali tre rekate dhe pastaj dha selam. Ne i thamë qe ke falur tre rekate dhe të plotësojmë atë me një rekat tjetër dhe pastaj te bëjmë sehvi sexhde. Ai na tha: do ta falim nga e para se është prishur si namaz dhe ka argumente […]

A mjafton drejtimi i Qabes apo duhet gjetur vendndodhja e saj në mënyrë preçize?

“Xhamitë e muslimanëve sot a janë të drejtuara fiks drejt Qabes apo janë në drejtim të saj? E nëse janë fiks në drejtim të Qabes, a është kështu edhe safi apo vetëm një pjesë e tij? Së pari Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Çka mes lindjes dhe […]

Dy fetva nga shejh Albani -Allahu e mëshiroftë- në lidhje me periodat e femrave.

Dy fetva nga shejh Albani -Allahu e mëshiroftë- në lidhje me periodat e femrave. Pyetje: Cili është kufiri me i lartë dhe më i ulët i nifasit (lehonisë) dhe i hajdit (ciklit menstrual)? Përgjigje (nga Sheih Albani -Allahu e mëshiroftë-). Shejh Albani: Nuk ka nifasi apo hajdi kufi më të lartë apo më të ulët, […]

Secili ta plotësojë më vete namazin

Secili ta plotësojë më vete namazin Pyetje: Dy burra u lidhën pas imamit duke mos e arritur rekatin e fundit, por arritën teshehudin e fundit. Pas dhënies selam të imamit, a lejohet që njëri prej tyre t’i prijë tjetrit (si imam) në plotësimin e namazit? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Dijetarët (Allahu i mëshiroftë!) […]

A shërben dënimi i varrit për pastrim nga gjynahet për besimtarin?

Pyetje: A shërben dënimi i varrit për pastrim nga gjynahet për besimtarin? Përgjigje: Dënimi i besimtarëve në varre për gjynahet e tyre është diçka e vërtetë dhe e përmendur nga profeti Muhamed -alejhi selam- si në këtë hadith: “Ky ymet do të sprovohet në varret e tyre. Sikur të mos kisha frikë se do ta […]

Fetvaja e shejkh Albanit për sigurimin e jetës

Ebu Is’hak el Huuejni: Një burrë ishte duke udhëtuar me taksi dhe shoferi shkakton aksident e për pasojë pasagjeri që ishte në krah të shoferit vdes. Tani kompania e sigurimeve do t’i paguajë fëmijëve të të vdekurit sigurimin e jetës që shkon afërsisht 20.000 xhunej egjiptian (paund egjiptian). A u lejohet atyre ta marrin këtë […]

Cilat janë kushtet e mes’hit mbi mbulesën e kokës për burrat dhe për gratë?

Cilat janë kushtet e mes’hit mbi mbulesën e kokës për burrat dhe për gratë? Pyetje drejtuar shejh Albanit -Allahu e mëshiroftë-. Pyetësi: Kjo pyetje ndoshta është përmendur shpesh, mes’hi mbi khimar (mbulesa e kokës për gratë) ose mes’hi mbi çallmë (mbulesa e kokës për burrat). Është trasnmetuar mes’hi mbi çallmë. Shejh Albani: Rri tek fjala […]

Ngritja e duarve në dua mes ezanit dhe ikametit

“Lutja është diçka për të cilën jemi nxitur, sidomos në kohën kur ajo pranohet. Mes ezanit dhe ikametit lutja nuk refuzohet, siç ka ardhur në traditën profetike. Prandaj kur muslimani fal dy rekate dhe pas tyre dëshiron të lutet, në këtë gjë s’ka problem. Dmth të ngrejë duart gjatë lutjes, sepse ngritja e duarve kur […]