Fikh

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit!

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit! Falënderit dhe lavdatat i takojnë vetë Allahut, Zotit të botëve! Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush me të drejtë veç Allahut, i Cili është i vetëm dhe nuk ka ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimet e Allahut […]

Eduaka e agjërimit

Edukatat e tij E ato janë gjashtë: E para: ruajtja e gjuhës dhe e gjymtyrëve prej mëkateve, për shkak të fjalës së tij saus: “Kush nuk e le fjalën e rrejshme dhe punën me të Allahu nuk ka nevojë që ai të lerë ushqimin dhe pijen e tij”[1] Dhe ka thënë Profeti saus: “Ndoshta ndonjë […]

Dobitë që ka agjërimi

Agjërimi ka shumë dobi, prej tyre: ngritja e gradave në Xhennet, fshirja e gjynaheve, dobësimin e epsheve, shtimin e shpërblimeve, zhdërvjelltësimin për adhurime, falënderim ndaj Njohësit të fshehtësive, frenim nga mendimet për mëkate. Sa i takon ngritjes së gradave, kjo bazohet mbi fjalën e Profetit – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – […]

Detyrueshmëria e agjërimit

Allahu i Lartmadhëruar ka thënë: “O ju që keni besuar, ju është bërë detyrë agjërimi ashtu siç ishte detyrë edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të ruheni nga dënimi” (Bekarah: 183) Qëllimi është: nëpërmjet agjërimit të ruheni nga Xhehennemi, sepse agjërimi është shkak për faljen e gjynaheve të cilat të çojnë […]

Cilat janë kushtet e mes’hit mbi mbulesën e kokës për burrat dhe për gratë?

Cilat janë kushtet e mes’hit mbi mbulesën e kokës për burrat dhe për gratë? Pyetje drejtuar shejh Albanit -Allahu e mëshiroftë-. Pyetësi: Kjo pyetje ndoshta është përmendur shpesh, mes’hi mbi khimar (mbulesa e kokës për gratë) ose mes’hi mbi çallmë (mbulesa e kokës për burrat). Është trasnmetuar mes’hi mbi çallmë. Shejh Albani: Rri tek fjala […]

A lejohet që vendasit të falet pas udhëtarit, i cili e shkurton namazin?

A lejohet që vendasit të falet pas udhëtarit, i cili e shkurton namazin? A lejohet që vendasit të falet pas udhëtarit, i cili e shkurton namazin? Ndërsa më pas ata (vendasit) e plotësojnë pjesën tjetër të namazit pas selamit të tij (imamit udhëtar). Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Po, i lejohet udhëtarit që të […]

Rregullat e mes’hit mbi meste dhe mbi çorape

Rregullat e mes’hit mbi meste dhe mbi çorape Falenderimet i takojnë Allahut dhe gjithë përshëndetjet janë mbi Pejgamberin tonë familjen dhe shokët e tij. Ky është një përshkrim i shkurtër rreth rregullave të Mes’hit mbi meste ku kam përzgjedhur çështjet që i kanë argumentet më të sakta. Lus Allahun të më japë sukses dhe sinqeritet. […]

Fetva dhe dispozita të ndryshme rreth të xhumasë!

Nuk ka problem nëse nuk dërgon salavate gjatë hutbes Pyetje: Cili është mendimi juaj në lidhje me imamin dhe hatibin, i cili nuk përmend (dërgon) salavate për Profetin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem përgjatë hutbes? Dërgon vetëm kur fillon hutben e parë dhe të dytën. Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Nuk ka asgjë. Po ashtu […]