Agjërimi

Për një Ramazan të pranuar! (1)

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) përzgjedhur nga “Fetaua Nurun ala ed-derb” 1-Ky është muaj i begatë -muaji Ramazanit- në lidhje me të cilin Allahu Madhëruar thotë: “Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues (i […]

Shpërblime madhore në muajin e begatë!

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Kush e agjëron Ramazanin me besim dhe duke llogaritur shpërblimin te Allahu, i falen atij mëkatet e kaluara. Kush falet natën e Kadrit me besim dhe duke llogaritur shpërblimin te Allahu, i falen atij mëkatet e kaluara.” Buhariu dhe Muslimi […]

Kur vjen Ramazani hapen dyert e xhenetit!

Transmetohet nga Ebu Suhejl; nga babai i tij; nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur vjen Ramazani hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e zjarrit, ndërsa shejtanët lidhen.” Muslimi Shpjegimi Shejh Abdulaziz bin Abdullah er-Raxh’hi (Allahu e ruajttë!): Agjërim nga ana gjuhësore do të […]

Urimi me ardhjen e Ramazanit!

Transmetohet nga Ebu Hurjera radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i përgëzonte shokët e tij radijAllahu anhum me ardhjen e Ramazanit, duke thënë: “Ju ka ardhur muaji Ramazanit, muaji i begatë në të cilin Allahu e ka bërë obligim agjërimin e tij. Në këtë muaj hapen dyert e […]

Gjashtë pika të rëndësishme në lidhje me muajin Shaban!

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): O muslimanë! Ne gjendemi në muajin Shaban, prandaj do të flasim rreth këtij muaji duke e përmbledhur fjalën tonë në gjashtë pika. Në mënyrë që të sqarojmë atë që kemi për detyrë të sqarojmë. Lusim Allahun e Lartësuar që të na furnizojë neve dhe juve me dije të dobishme […]

Shpjegimi i hadithit Islami ndërtohet mbi pesë shtylla pj. 5

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Tha: “dhënien e zekatit“. Zekati është i lidhur me namazin, sepse përmendet përherë bashkë me namazin. Ai është e drejta obligative te pasuritë e të pasurve për të varfërit. Allahu Lartësuar thotë: “Në pasuritë e tyre ka pasur pjesë për lypësit dhe nevojtarët.” Edh-Dharijat, 19 Zekati është obligim dhe […]

Gëzohu ditën e Fitër Bajramit!

Gëzohu ditën e Fitër Bajramit! Dita e Fitër Bajramit është ditë gëzimi, në të cilën besimtari i gëzohet mirësive të Allahut, si dhe faktit që e përmbushi me sukses obligimin e agjërimit dhe kryerjen e veprave të mira gjatë muajit të Ramazanit. Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: “Plotësojini ditët e agjërimit, e pastaj madhërojeni […]

Kush e ka detyrë ta japë sadakanë e Fitrit?

Kush e ka detyrë ta japë sadakanë e Fitrit? Sadakaja e Fitrit është detyrë për çdo person musliman i cili i ka mundësitë që ta japë këtë sadaka. Kryefamiljari duhet të japë për veten dhe të gjithë anëtarët e familjes. Ibn Omeri -radiallahu anhu- ka thënë: “Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të!) […]