Histori

Dobitë dhe mësimet e përfituara nga historia e Musait (alejhi selam)! Pjesa e dytë

12-Vrasja e jobesimtarit që është në besë të dikujt apo në mbrojtjen e dikujt nuk është e lejueshme. Musai (alejhi selam) u pendua nga vrasja e Kobtit Egjiptianas dhe kërkoi fjale tek Allahu nga ky veprim dhe Ai ja pranoi pendimin. 13-Ai që vret njerëz padrejtësisht konsiderohet kryeneç dhe prishës i rregullit në tokë, edhe […]

Historiku i numrave indianë dhe arabë

Historiku i numrave indianë dhe arabë. Bota islame sot përdor dy lloje numrash: numrat indianë dhe numrat arabë. Lloji i parë: Numrat indianë. Numrat indianë nga njëshi deri te nënta janë: ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩. Këta numra janë përdorur nga arabët e lindjes, myslimanët e Azisë qendrore dhe së fundi […]

Allahu e ruajti të dërguarin e Tij, në moshën e rinisë, nga ndytësitë e injorancës

Nëntema e tretë: Allahu i Madhëruar e ruajti të dërguarin e Tij në rini, prej ndytësisë së injorancës. Rasti i çarjes së kraharorit konsiderohet pastrim për të dërguarin tone (alejhi selam) nga hisja e shejtanit dhe për këtë arsye i dërguari i Allahut (alejhi selam) edhe gjatë rinisë së tij nuk është përzier me pisllëkun […]

Udhëtimi drejt vendeve të Shamit dhe takimi me murgun Behijra

Nëntema e dytë: I dërguari ynë, udhëton drejt vendeve të Shamit në mision tregtie. Ebu Musa el Eshari thotë: Ebu Talibi u nis për në Sham dhe me vete kishte profetin dhe disa persona prej parisë Kurejshite. Kur mbërritën tek murgu Behijra ata u ndalën bashkë me karvanin e tyre. Aty u doli para murgu, […]

Lindja dhe fëmijëria e Profetit (alejhi selam)

Lindja dhe fëmijëria e Profetit (alejhi selam) Takimi  i kësaj dite – në dashtë Allahu – do të jetë rreth një teme të re nga historia e Profetit (alejhi selam) dhe do të trajtojë nëntemat që vijojnë: Nëntema e parë: Lindja dhe fëmijëria e Profetit (alejhi selam). Nëntema e dytë: I dërguari ynë, udhëton drejt […]

Islami në Indi Pjesa e tretë -Kolonizimi i Indisë-

Ardhja në pushtet e myslimanëve mongolë në Indi dhe lulëzimi islam i saj ishte pas rënies së shtetit islam në Andaluzi dhe formimit të Spanjës dhe të Portugalisë. Është pak e çuditshme të përmendet Spanja dhe Portugalia kur flitet për Indinë sepse India është shumë larg tyre mirëpo realisht historia e Indisë dhe e vendeve […]

Dritë e cila ndriçoi kështjellat e Shamit

vijon nga tema: Shenjat e mëdha që u shfaqën natën e lindjes së Profetit (alejhi selam) Për thënien: “E cila ndriçoi kështjellat e Shamit”. Ibn Kethiri (Allahu e mëshiroftë) thotë: Veçimi i Shamit me shfaqjen e kësaj drite është shenjë e stabilitetit dhe përqëndrimin të fesë së tij në vendet e Shamit. Për këtë arsye, Shami […]

Shenjat që u shfaqën natën e lindjes së Profetit (alejhi selam)

Shenjat e mëdha që u shfaqën natën e lindjes së Profetit (alejhi selam) Takimi ynë i radhës – në dashtë Zoti i Madhëruar  – trajton një pjesë nga historia e të dërguarit tonë Muhamedit (alejhi selam). Në këtë pjesë, i dërguari Zotit na tregon për veten e tij: Një grup njerëzish prej shokëve të Profetit […]