Hytbe

El Gafleh (Shkujdesja)

El Gafleh (Shkujdesja)   Falënderimet dhe lavdatat i takojnë Allahut! Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona! Kë e udhëzon Allahu, s’ka kush e humb dhe kë e lë në humbje, s’ka kush që e udhëzon në udhën e […]

Vështrim mbi suren El Kehf

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit Mëshirëplotit Të nderuar besimtarë! Profeti ynë – sal lall llahu alejhi ue sel lem – na ka porositur që ditën e xhuma – në mes të punëve të tjera që ka kjo ditë e veçantë – duhet të lexojmë edhe suretul Kehf (kapitulli i shpellës, aty ku u strehua […]

Hytbe: Oguri i keq i gjynaheve

Oguri i keq i gjynaheve  Hytbja e parë: Çdo lavd dhe falënderim i takon Allahut, të Butit, Falësit të gjynaheve dhe Pranuesit të madh të pendimit, që është i ashpër në ndëshkim. E lavdëroj dhe i jam mirënjohës Atij që është i përsosur e që gjithmonë njihet për të mirat e pashtershme dhe bujarinë e […]

Ai ishte njeriu më i mirë në moral dhe në fizionomi

vijon nga pjesa e parë: Cilësitë e Profetit (alejhi selam) dhe prejardhja e tij E treta: Ai ishte njeriu më i mirë në moral dhe në fizionomi Për moralin e tij të lartë, mjafton si dëshmi, fjala e Allahut të Madhëruar që thotë: “Me të vërtetë ti je në një gradë të lartë të moralit.” (Kalem, […]

Cilësitë e Profetit (alejhi selam) dhe prejardhja e tij (Pjesa e parë)

Allahu i Madhëruar thotë: Muhamedi është i Dërguar i Allahut. Ata që janë me të, janë të ashpër ndaj jobesimtarëve e të mëshirshëm midis tyre. I sheh ata si përkulen dhe bien në sexhde, duke kërkuar dhuntinë dhe kënaqësinë e Allahut. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sexhdes. Ky është përshkrimi i tyre në […]

Frytet e studimit të historisë Profetike (Pjesa e dytë)

Dobia e katërt: Njohja e shkaqeve të triumfit (fitores) dhe shkaqeve të dështimit (mposhtjes, humbjes). Nëse do të studiojmë historinë e Profetit dhe historinë e sahabëve, atëherë do të mësojmë shkaqet e fitores dhe shkaqet e humbjes. Nga shkaqet e fitores janë: -besimi i palëkundur tek Allahu, – mbështetja vetëm tek Ai, – lutja (përgjërimi) […]

Përgjegjësitë e besimtarit në jetë! Hytbe

Përgjegjësitë e besimtarit në jetë! Falënderimet i përkasin vetëm Allahut Zotit të botëve, që e nderoi birin e Ademit duke e mbartur në tokë dhe në det, dhe që e furnizoi nga të mirat e Tij, duke e vlerësuar ndërmjet shumë krijesave me mirësi të shumta. Veç të tjerash atyre që e falënderojnë u premtoi […]

Fragmente nga dita e llogarisë

Fragmente nga dita e llogarisë O rob i Allahut, ti je nisur në një udhëtim që ka një mbarim. Një udhëtim që ka filluar me dëshminë tënde para Zotit të botëve përpara se të vije në këtë dynja, ku ke dëshmuar se Allahu është Zoti yt i vetëm, i Adhuruari yt i vetëm, dhe që […]