Kryesore

Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Dytë)

Hadithi 2 Shembulli im dhe shembulli i Mesazhit me të cilin më ka dërguar Allahu Ebu Musa (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) tregon: I dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thënë: “Shembulli im dhe shembulli i Mesazhit me të cilin më ka dërguar Alllahu, është si ai njeriu që shkoi tek një […]

Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Parë)

Shembulli im dhe shembulli i profetëve para meje Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thënë: Shembulli im dhe shembulli i Profetëve para meje është njësoj si shembulli i një personi që ndërtoi një shtëpi të cilën e bëri të hijshme dhe të […]

Dispozita të ndryshme për vendet ku prek qeni me jargët e tij!

LIBRI BULUGUL MERAM DISPOZITA E ENËS NË TË CILËN LËPIN QENI 10-Transmetohet nga Ebu Hurejreh (Allahu qoftë I kënaqur me të) se Profeti i Zotit (Paqja qoftë mbi të)  ka thënë: ‘’Pastrimi i enës së ndonjërit prej jush kur në të lëpin qeni bëhet duke e larë atë shtatë herë, herën e parë me dhè’’. […]

DHJETË POROSI PËR DURIM NË KOHË SPROVASH DHE FATKEQËSISHË

DHJETË POROSI PËR DURIM NË KOHË FATKEQËSISH  BISMILAHI RRAHMANI RRAHIM  I dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka sjellë një shembull për të ilustruar gjendjen e besimtarit në këtë jetë. Ai ka thënë: Shembulli i besimtarit është si shembulli i një bime të cilën era vazhdimisht e përkul, e kështu besimtarin e godasin fatkeqësitë. […]

Përse këndohen 3 suret e fundit të Kuranit për mbrojtje apo për shërim?

Përse këndohen 3 suret e fundit të Kuranit për mbrojtje apo për shërim? “(1) Sureja ‘Ikhlas’ përmban kulmin e njësimit në aspektin e diturisë dhe të besimit, dhe pohimin e njëshmërisë së Allahut, e cila nënkupton mohimin e çdo ortaku prej Tij… (2) Ndërsa dy mbrojtëset (Felek, Nas) të ruajnë nga çdo gjë e keqe […]

Mësoje komentin e thjeshtësuar të faqes së 2-të të sures “el Bekare”! Ajetet: 6-16

Allahu i Lartësuar pasi përmendi cilësitë e besimtarëve të devotshëm, atyre që e kishin përmirësuar gjendjen e tyre të jashtme dhe të brendshme, Ai filloi të përmendë cilësitë e një kategorie femohuesish, të cilët e kishin katranosur pamjen e tyre të jashtme dhe të brendshme. Allahu i Lartësuar tregon duke thënë: 6-“Sa për ata që […]

Mëso rreth 5 ajeteve të para të sures “el Bekare”

Surja “el- Bekare” – Sure i zbritur në Medine – Qëllimet e sures “el Bekare”: Urdhëri për të realizuar zbatimin e ligjeve të Zotit në tokë me anë të Islamit. Dorëzimi i plotë ndaj Allahut, si dhe qortimi për të mos rënë në gjendjen e beni Israilëve. Komenti: Kjo sure u quajt me këtë emër […]