Kryesore

Fetva dhe dispozita të ndryshme rreth të xhumasë!

Nuk ka problem nëse nuk dërgon salavate gjatë hutbes Pyetje: Cili është mendimi juaj në lidhje me imamin dhe hatibin, i cili nuk përmend (dërgon) salavate për Profetin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem përgjatë hutbes? Dërgon vetëm kur fillon hutben e parë dhe të dytën. Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Nuk ka asgjë. Po ashtu […]

Histori të bukura të treguara nga Profeti -alejhi selam-. Historia e gjashtëmbëdhjetë.

Histori të bukura të treguara nga profeti -alejhi selam-. Historia e gjashtëmbëdhjetë. Ebu Hurejra -radiallahu anhu- tregon se profeti -alejhi selam- ka thënë: “Njëherë një burrë tha: do të jap sadaka këtë natë. Kështu ai doli me sadakanë e tij dhe (pa e ditur) e lëshoi atë në dorën e një vjedhësi. Njerëzit në mëngjes […]

Për një Ramazan të pranuar! (1)

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) përzgjedhur nga “Fetaua Nurun ala ed-derb” 1-Ky është muaj i begatë -muaji Ramazanit- në lidhje me të cilin Allahu Madhëruar thotë: “Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues (i […]

Shpërblime madhore në muajin e begatë!

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Kush e agjëron Ramazanin me besim dhe duke llogaritur shpërblimin te Allahu, i falen atij mëkatet e kaluara. Kush falet natën e Kadrit me besim dhe duke llogaritur shpërblimin te Allahu, i falen atij mëkatet e kaluara.” Buhariu dhe Muslimi […]

Kur vjen Ramazani hapen dyert e xhenetit!

Transmetohet nga Ebu Suhejl; nga babai i tij; nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur vjen Ramazani hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e zjarrit, ndërsa shejtanët lidhen.” Muslimi Shpjegimi Shejh Abdulaziz bin Abdullah er-Raxh’hi (Allahu e ruajttë!): Agjërim nga ana gjuhësore do të […]

Urimi me ardhjen e Ramazanit!

Transmetohet nga Ebu Hurjera radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i përgëzonte shokët e tij radijAllahu anhum me ardhjen e Ramazanit, duke thënë: “Ju ka ardhur muaji Ramazanit, muaji i begatë në të cilin Allahu e ka bërë obligim agjërimin e tij. Në këtë muaj hapen dyert e […]

Dobitë dhe mësimet e përfituara nga historia e Musait (alejhi selam)! Pjesa e tretë

23-Ajeti Kuranor, ku njëra nga vajzat i drejtohet babait duke i thënë: “O babai im, – tha njëra nga ato të dyja – merre këtë njeri në shërbim! Sigurisht që njerëzit e fortë dhe të besueshëm janë më të mirët, që dikush mund të marrë në shërbim”. [Kasas 26]. Me anë të këtyre dy cilësive […]

Gjykimi i festimit të natës së 15 të muajit Shaban (Beraetit)!

Shejh Abdurrazak el-Bedr (Allahu e ruajttë!): Lusim Allahun Bujar që me mirësinë dhe bujarinë e Tij të na e mundësojë të gjithëve arritjen e Ramazanit, të na pasurojë me mirësitë dhe begatitë e tij dhe të na mundësojë një agjërim dhe namaz nate (teravi) sipas rregullave; me besim dhe duke llogaritur shpërblimin tek Ai, në […]