Tefsir

Vështrim mbi suren El Kehf

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit Mëshirëplotit Të nderuar besimtarë! Profeti ynë – sal lall llahu alejhi ue sel lem – na ka porositur që ditën e xhuma – në mes të punëve të tjera që ka kjo ditë e veçantë – duhet të lexojmë edhe suretul Kehf (kapitulli i shpellës, aty ku u strehua […]

Dobi të përfituara nga surja El Maide

Allahu Madhëruar thotë: “O besimtarë! Kur të ngriheni për të falur namaz,[1] lani fytyrën dhe duart deri në bërryla, fërkoni kokën me dorë të lagët dhe lani këmbët deri në nyje.[2] E nëse jeni të papastër (xhunub),[3] pastrohuni (duke u larë krejtësisht)! Por, në qoftë se jeni të sëmurë ose gjendeni në udhëtim, ose ndonjëri […]

Dhjetëditëshi i parë i Dhul-Hixhes në Kuranin famëlartë dhe në hadithet Profetike

Mirësia apo begatia e dhjetëditëshit të parë i Dhul-Hixhes është përmendur si në Kuran ashtu dhe në fjalët profetike. Sipas komentuesve të Kuranit mendohet se dhjetëditëshi i parë i Dhulhixhes është përmendur dy herë në Kuran. E para: Në suren El-Fexhr ku Allahu i madhëruar thotë: “Pasha agimin * pasha dhjetë netët * pasha atë […]

Nën dritën e një ajeti të sures El-Kehf

Allahu i Madhëruar në suren El-Kehf ndër të tjera thotë: “Mbaje fort veten tënde me ata që lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, e që kanë për qëllim fytyrën Tij! Mos i hiq sytë e tu prej tyre për të kërkuar bukurinë e kësaj bote dhe as mos iu bind atij që ia kemi […]

Shprehja “Nuk ka dhunë në fe” dhe përdorimi i saj i gabuar

Shprehja “Nuk ka dhunë në fe” e cila në origjinë është ajet Kurani, është një shprehje e cila na nderon para të tjerëve dhe na bën të krenohemi me të për dy arsye: E para: Kjo shprehje i jep të drejtë njerëzve për të zgjedhur atë besim që pëlqejnë edhe pse besimet sipas Kuranit janë […]

Me ajetet e agjërimit (Pjesa e parë)

Me ajetet e agjërimit Ajeti i parë: “O ju që keni besuar, ju është bërë detyrë agjërimi ashtu siç ishte për ata që ishin para jush në mënyrë që të ruheni (prej zjarrit)” Suretu El-Bekare: 183. Ky ajet përmban: 1-Allahu u thërret besimtarëve. Allahu i madhëruar u thërret besimtarëve në emër të besimit, ky emër […]

Mëso rreth sures El Kurejsh “Kurejshët”

SURJA EL-KUREJSH Mekase – 4 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm (Shkatërrimin e njerëzve të elefantit Allahu e bëri) për të mbrojtur fisin Kurejsh,[1] për t’i mbrojtur ata në udhëtimin që bëjnë dimër e verë.[2] Prandaj le të adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie (Qabes), i Cili i ushqen ata në ditë urie dhe i siguron në ditë […]