• Përçmimi i lakmisë për pasuri dhe famë

  • Duaja kur bie shi

  • Tregtarët e pandershëm

  • Analizë e mahnitshme nga Ibën Kajim el Xheuzije

Besimi i Ehli Sunetit dhe Xhematit rreth Sahabeve të Nderuar – pjesa e parë

Është prej mirësisë, bamirësisë dhe mëshirës së Allahut ndaj robërve të Tij dërgimi tek ata i një personi të zgjedhur prej mesit të tyre për t’ua komunikuar shpalljen e Zotit dhe për t’i udhëzuar tek çdo gjë e dobishme, e për t’i këshilluar që të ruhen nga çdo gjë e dëmshme. Detyrën me të cilën u dërgua, profeti Muhamed, -paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të-, e kreu me korrektësi e me përsosmëri. Ai ia tregoi popullit të tij çdo të mirë dhe e paralajmëroi për çdo të keqe. E porositi me këshillat më të përkryera. Më të mirët e këtij populli Allahu i zgjodhi për të qenë shokë të Muhamedit, -paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të-, dhe mbartës të sheriatit të tij. Ata përbënin bashkësinë më të përsosur njerëzore, që kishin dalë prej popullit më të mirë ndër të gjithë popujt. Allahu i nderoi ata me shoqërimin e profetit të Tij, -paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të-. Ata e panë atë dhe dëgjuan prej gojës së tij të ndershme. E kjo është mirësia e Allahut që ia jep kujt të dojë, e Allahu ka mirësi të madhe […]

Mirësia e Medines, edukata e banimit në të dhe vizitës së saj –pjesa e dytë-

Të dyja këto gjëra që u përmendën në shpjegimin e kësaj fjale kanë ndodhur dhe janë bërë realitet. Është realizuar mbizotërimi dhe triumfi i këtij qyteti ndaj qyteteve të tjera duke u nisur prej saj udhëzuesit përmirësues si dhe luftëtarët çlirimtarë, të cilët i nxorën njerëzit nga errësirat në dritë me lejen e Zotit të tyre duke u bërë shkak që të hyjnë në fenë e Allahut dhe çdo e mirë që e gëzojnë njerëzit ka dalë nga ky qytet i bekuar, qyteti i Profetit -paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të-. Pra fakti që Medineja i ha qytetet do të thotë triumfi dhe mbizotërimi i saj ndaj qyteteve të tjera siç ndodhi në kohën e parë me elitën e shokëve të Profetit -paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të- dhe me katër halifet e drejtë (Allahu qoftë i kënaqur ndaj tyre), gjithashtu është realizuar arritja e plaçkave të luftës dhe sjellja e tyre në Medine. Profeti -paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të- ka lajmëruar se do shpenzohen thesaret e Kisrasë dhe Kajsarit për në rrugë të Allahut gjë e cila ka ndodhur, janë sjellë në Medine këto thesare dhe i ka shpërndarë Umeri -Allahu qoftë i kënaqur prej tij-. […]

Çfarë e Tronditin Akiden – pjesa e dytë

Gjithashtu, kur dikush beson me zemrën e tij se nuk ekziston ringjallje, as tubim (i njerëzve në ditën e gjykimit) dhe se çdo gjë që ka ardhur në këtë çështje nuk është e vërtetë, ose beson me zemrën e tij se nuk ekziston xheneti dhe zjarri, as jeta tjetër, pra kush i beson këto me zemrën e tij edhe pse nuk i flet këto ka bërë kufër (mosbesim) dhe ka braktisur Islamin – Allahu na ruajt prej kësaj. Po ashtu veprat e tij janë të pavlefshme dhe përfundimi tij është në zjarr për shkak të atij besimi që ai ka. Gjithashtu kur dikush beson me zemrën e tij (edhe pse nuk e flet këtë) se Muhamedi -Paqja, shpëtimi dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të – s’është i sinqertë (nuk thotë të vërtetën), ose beson se ai nuk është vula e pejgamberëve dhe se pas tij do të vijnë pejgamberë të tjerë, ose beson se Musejlemeh gënjeshtari është pejgamber dhe i sinqertë, atëherë ai është mosbesimtar me këtë besim që ai ka. […]

Vërejtjet dhe rregullat për vizitorët e shtëpisë së Allahut

Vëlla musliman, ti që ke vendosur të udhëtosh në shtëpinë e Allahut-Qaben, duke kërkuar kërkesën e babait tënd Ibrahimit -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të-, duke marrë ritet nga ritet e Muhamedit -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të- në kryerjen e obligimit tënd, ta madhështosh Qaben, ta shfaqesh dobësimin dhe robërimin për Allahun duke zbatuar fjalën e Allahut:
“Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë (Qabes) është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo”. Ali imran 97.
Dhe fjalën e Muhamedit -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të-: “O ju njerëz Allahu e bëri obligim haxhin, andaj shkoni në haxh”.[…]

Rregullat e haxhit

I përgjigjem thirrjes Tënde o Zoti im, i përgjigjem thirrjes Tënde pa të bërë shok askënd. Vërtetë, falënderimi, mirësia dhe pushteti të takojnë vetëm Ty e Ti nuk posedon ortak.
Haxhi është një nga bazat e Islamit, por prej mirësisë së Allahut është fakti që na i ka obliguar vetëm një herë në jetë. Prandaj, nga haxhiu kërkohet që qëllimin e tij ta bëjë të sinqertë vetëm për Allahun e Madhëruar, sepse Allahu në një hadith kudsij thotë: Unë jam më i panevojshmi për ortak, prandaj kush bën një punë duke shoqëruar në të ndonjë tjetër përpos Meje, Unë do ta braktis atë dhe punën e tij.

Së dyti; kërkohet nga ai që të pasojë gjurmët e Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) në këto rite, e pas kësaj këshillojmë vëllezërit tanë të cilët duan të ndërmarrin rrugën për të kryer haxhin, që të mos udhëtojnë derisa ta mësojnë se si i dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) e kryente haxhin, në mënyrë që ta pasojnë atë dhe të zbatojnë porosinë e të dërguarit që thotë: Merrni nga unë ritet e haxhit tuaj.[…]

Shkaqet kryesore që të shpien në humbje

Ekstremizmi është shumë i spikatur tek të krishterët, sepse ata e tepruan me Isain duke e nxjerrë nga rrethi i profetësisë dhe duke e shndërruar në zot që adhurohet, pra e adhurojnë ashtu si adhurojnë Zotin. Madje ata i quajnë pasuesit e Isait njerëz të pagabueshëm dhe i pasojnë në çdo gjë, qoftë e vërtetë apo e kotë.
Në anën tjetër, qëndrojnë çifutët të cilët i tejkaluan kufijtë në lidhje me Isain duke e poshtëruar atë dhe duke e quajtur fëmijë të lindur nga imoraliteti.
Shejhul islam Ibën Tejmije ka thënë: Ai njeri nga ky umet (popull) që vepron si çifutët dhe të krishterët, duke e tepruar në fe, apo duke bërë lëshime, ai u ka përngjarë atyre. P.sh.: Hauarixhët bënë kryengritje gjatë sundimit të Aliut i cili i luftoi ata kur dolën kundër muslimanëve. Lufta ndaj tyre u bë me urdhrin e Profetit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) siç është saktësuar në dhjetë rrugë në librat e sakta të hadithit, musnede etj. Në këtë grup hyjnë edhe Rafidat (Shijat) të cilët e tepruan dhe i kaluan kufijtë, gjithashtu edhe Kaderitë , Xhehmitë dhe Mutezilitë. […]

Mirësia e Medines, edukata e banimit në të dhe vizitës së saj -pjesa e parë-

Me të vërtetë qyteti i Profetit të ndershëm -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të- është qyteti i mirë (Tajbete et-Tajjibeh), djepi i shpalljes, vendi në të cilin zbriste Xhibrili i sinqertë për tek Profeti fisnik.
Është qyteti në të cilin kthehet dhe mblidhet besimi, vendtakimi i muhaxhirëve dhe ensarëve, atdheu i atyre që përgatitën vendin dhe besimin (për pritjen e muhaxhirëve), kryeqyteti i parë i muslimanëve, në të u ngritën flamujt e xhihadit për në rrugë të Allahut, prej saj u nisën ushtritë e së vërtetës për ti nxjerrë njerëzit nga errësirat në dritë, prej saj u shpërnda drita e udhëzimit e cila e ndriçoi rruzullin tokësor, është vendi tek i cili u shpërngul Profeti -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të-, në të jetoi gjatë gjithë jetës së tij (pas shpërnguljes), në të vdiq, në të u varros, prej saj do të ringjallet, varri i tij do të jetë i pari që do të hapet për ringjallje dhe nuk dihet për asnjë profet në mënyrë të prerë se ku është varri i tij përveç Profetit (Muhamed) -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të- […]

Çfrarë e trondisin akiden – pjesa e parë

Disa njerëz janë bërë pre të disa çështjeve që e tronditin akiden islame dhe kanë rënë në disa të kundërta që e kundërshtojnë atë. Prandaj ngelet si detyrë që t’i sqarojmë ato në këtë ligjëratë.
Këto gjëra që e trondisin akiden janë dy lloje:
– Njëri lloj e kundërshton këtë akide dhe e bën atë të pavlefshme, kështu që edhe ai person që hyn në këtë lloj është jobesimtar – Allahu na ruajt prej kësaj.
– Kurse lloji tjetër e bën të mangët këtë akide dhe e dobëson atë.
Lloji i parë quhet kundërshtues. Ai e bën të pavlefshme akiden dhe e shkatërron atë. Ndërsa personi që bie në të është jobesimtar, d.m.th. e ka braktisur fenë islame. Ky quhet kundërshtues dhe po ashtu quhet shkatërrues. […]