A duhet ta adhurojmë Allahun e Lartësuar me frikë dhe shpresë?

A duhet ta adhurojmë Allahun e Lartësuar me frikë dhe shpresë?

3.A duhet ta adhurojmë Allahun e Lartësuar me frikë dhe shpresë? Po, Allahun duhet ta adhurojmë me frikë dhe shpresë. Allahu i Lartësuar thotë: “Luteni Atë (Allahun) me frikë dhe shpresë!” Surja Araf, 56. Do të thotë duke pasur frikë nga zjarri i Xhehenemit dhe duke pasur shpresë për Xhenetin. Ka thënë Profeti (Paqja dhe […]