A e dëgjojnë të vdekurit lutjen që u drejtohet atyre?

A e dëgjojnë të vdekurit lutjen që u drejtohet atyre?

A e dëgjojnë të vdekurit lutjen që u drejtohet atyre? Te vdekurit nuk e dëgjojnë lutjen. Allahu i Lartësuar thotë: “Ti nuk i bën të vdekurit të dëgjojnë…” Surja Neml, 80. “Ti nuk mund t’i bësh të dëgjojnë ata që janë në varre.” Surja Fatir, 22. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) […]