A e di ndokush dijen e fshehtë?

A e di ndokush dijen e fshehtë?

A e di ndokush dijen e fshehtë? Nuk e di dijen e fshehtë askush përveç Allahut. Allahu i Lartësuar thotë: “Të Tij (Allahut) janë çelësat e Dijes së Fshehtë. Nuk e di atë vetëm se Ai (Allahu).” Surja Enam, 59. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)  ka thënë:  “Askush nuk e di […]