A e thërrasin ezanin dhe ikametin gratë?

A e thërrasin ezanin dhe ikametin gratë?

A e thërrasin ezanin dhe ikametin gratë? Përcillet se “Aisha – Allahu qoftë i kenaqur prej saj – e thërriste ezanin dhe ikametin” (transm. Bejhekiu ne “Essunenul kubra” dhe të tjerë. Dhe hadithi është ‘hasen li ghajrih’. Shiko “Temamul minneh” të imam Albanit rahimehullah.) Dhe kur është pyetur Ibn Umeri: “A duhet (a bën) ta […]