A është bismilahi ajet i Fatihas

A është bismilahi ajet i Fatihas

Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Pastaj personi thotë “Bismil-lahir-Rrahmanir-Rrahim” pa zë, sepse ajo (Bismil-lahi) nuk është pjesë (ajet) e sures El-Fatiha dhe as i sureve të tjera. Ajo është ajet prej Kuranit që vendoset mes dy sureve. Përveç (mes) sures Berau (Et-Teube) dhe El-Enfal.” Shejh Abdulmuhsin el-Abbadi (Allahu e ruajttë!): Argumenti që […]