A është e lejuar qe vendosja e kokës së të vdekurit te jetë nga e djathta e imamit kur falet namazi i xhenazes?