A është i pranishëm shirku sot te muslimanet?

A është i pranishëm shirku sot te muslimanet?

A është i pranishëm shirku sot te muslimanet? Shirku është i pranishëm dhe i shumtë, fatkeqësisht. Allahu i Lartësuar thotë: “Shumica e njerëzve nuk e besojnë Allahun vetëm se duke i bërë edhe shirk.” Surja Jusuf, 106. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Nuk do te ndodhë Dita e Gjykimit […]