A është i saktë ky hadith?

A është i saktë ky hadith:

A është i saktë ky hadith: “Kush thotë përpara se të largohet nga vendi ku është falur dhe të shtrijë këmbët e tija, pas namazit të sabahut dhe të akshamit: ‘La ilahe il lall llahu uahdehu la sherike leh lehul mulku ue lehul hamdu juhji ue jumitu ue hue ala kul li shej in kadir’ […]

A është i saktë ky hadith?

Pyetësi pyet në lidhje me hadithin “Kush e fal sabahun me xhemat (në xhami) pastaj ulet dhe e përkujton Allahun derisa të lind dielli e pastaj fal dy rekate, ai fiton shpërblimin sikur të ketë kryer haxhin dhe umren”. A është i saktë? Shejh Salih Sindi (Allahu e ruajttë!): Në lidhje me këtë hadith është […]