A është lutja adhurim ndaj Allahut te Lartësuar?

A është lutja adhurim ndaj Allahut te Lartësuar?

A është lutja adhurim ndaj Allahut te Lartësuar? Po, lutja është adhurim ndaj Allahut të Lartësuar. Allahu i Lartësuar thotë: “Ka thënë Zoti juaj: Me lutni mua e ju përgjigjem.” Surja Gafir, 60. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Lutja është adhurimi.” Transmeton Tirmidhiu dhe thotë se është hadith i […]