A i jepet përparësi fjalës së ndokujt para fjalës së Allahut dhe Profetit alejhi selam?

A i jepet përparësi fjalës së ndokujt para fjalës së Allahut dhe Profetit alejhi selam?

A i jepet përparësi fjalës së ndokujt para fjalës së Allahut dhe Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)? Nuk i jepet përparësi fjalës së ndokujt ndaj fjalës së Allahut dhe Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!). Allahu i Lartësuar thotë: “O ju që keni besuar! Mos i jepni përparësi […]