A ka në fe bidat (shpikje) të mirë?

A ka në fe bidat (shpikje) të mirë?

A ka në fe bidat (shpikje) të mirë? Ne fe nuk ka shpikje të mirë. Allahu i Lartësuar thotë: “Sot plotësova për ju fenë tuaj dhe përsosa ndaj jush mirësinë time dhe zgjodha për ju Islamin si fe.” Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Largojuni shpikjeve te reja ne fe […]