A ka nevojë lutja që të jetë edhe dikush ndërmjetës për ty te Zoti?

A ka nevojë lutja që të jetë edhe dikush ndërmjetës për ty te Zoti?

A ka nevojë lutja që të jetë edhe dikush ndërmjetës për ty te Zoti? Jo, lutja nuk ka nevoje për ndërmjetës. Allahu i Lartësuar thotë: “Nëse të pyesin robërit e Mi për Mua (o Profet), thuaj që Unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit sa herë që më lut!” Surja Bekare, 186. Profeti (Paqja […]