a konsiderohet se ai e ka arritur xhumanë (namazin e saj)?