A lejohet agjërimi i gjashtë ditëve në tjetër muaj veç Shevalit?

A lejohet agjërimi i gjashtë ditëve në tjetër muaj veç Shevalit?

Dikush pyet: A lejohet agjërimi i gjashtë ditëve në tjetër muaj veç Shevalit? Përgjigjja: Këtë çështje e ka përmendur një dijetar i medhhebit hanbeli që quhet El-Mirdauij në librin e tij të fikhut El-Insaf. El-Mirdauij dijetar i madh i medhhebit hanbeli i vdekur në vitin 885 H duke komentuar një citat të librit El-Mukni’ të […]