A lejohet të bartim hajmali?

A lejohet të bartim hajmali?

A lejohet të bartim hajmali? Nuk lejohet të bartim hajmali sepse ato janë shirk. Allahu i Lartësuar thotë: “Nëse Allahu të çon një dëm e dënim, nuk mund të ta heqë asgjë përveç Tij.” Surja Enam, 17. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Kush mban një hajmali ka bërë shirk.” […]