A lejohet të lexosh histrori imagjinare tek fëmijët?

A lejohet të lexosh histrori imagjinare tek fëmijët?

 1- Pyetje:Tek ne në shkolla,në shumë raste jepen histori thjesht imagjinare por që prej tyre merren mësime edukative dhe që mund të kenë ose jo dobi nga ana fetare. A lejohen këto apo jo? Përgjigje(sheikh Albani -Allahu e mëshiroftë-): Këto mund të lejohen me kusht që të dihet dhe të rrënjoset në mendjen e nxënësit […]