A lejohet të sillemi rrotull varreve?

A lejohet të sillemi rrotull varreve?

A lejohet të sillemi rrotull varreve? Jo, nuk lejohet rrotullimi rreth varreve. Rrotullimi (tauafi- lloj adhurimi) bëhet vetëm rreth Qabesë. Allahu i Lartësuar thotë: “Le të bëjnë tauaf (të rrotullohen) rreth Shtëpisë se Vjetër (Qabes)!” Surja El Haxh, 29. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Kush rrotullohet shtatë herë rreth […]