A lejohet të therim kurban për dikë tjetër përveç Allahut?

A lejohet të therim kurban për dikë tjetër përveç Allahut?

A lejohet të therim kurban për dikë tjetër përveç Allahut? Nuk lejohet therja për dikë tjetër përveç Allahut sepse është shirk i madh. Allahu i Lartësuar thotë: “Falu për Zotin tënd dhe prej kurban vetëm për Të!” Surja Keuther, 2. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!): “Allahu e mallkoftë atë që ther […]