A lejohet t’i ndihmosh jobesimtarët kundër besimtarëve?

A lejohet t’i ndihmosh jobesimtarët kundër besimtarëve?

A lejohet t’i ndihmosh jobesimtarët kundër besimtarëve? Nuk lejohet ndihma dhe përkrahja ndaj jobesimtareve kundër besimtarëve. Allahu i Lartësuar thotë: “Ata që i ndihmojnë jobesimtarët kundër jush janë prej tyre (jobesimtarëve).” Surja Maide, 51. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Ata nuk janë miq te mi (sepse ata ishin ndihmues […]