A lejohet ti përgojojmë jobesimtarët?

A lejohet ti përgojojmë jobesimtarët?

Pyetje: A lejohet ti përgojojmë jobesimtarët? Përgjigje: Dispoizitat legjislative fetare, nuk kanë te bëjnë me individët, por  me veprimet. Për këtë arsye, përgojimi është i qortuar si ndaj Muslimanit ashtu dhe ndaj të krishterit, por ndaj muslimanit është më i rëndë, sepse ndaj tij ke disa detyrime. M.gj.th, përgojimi i të krishterit konsiderohet i ndaluar. […]