A lejohet udhëtimi në ditën e xhuma?

A lejohet udhëtimi në ditën e xhuma?

Udhëtimi ditën e xhuma Nëse udhëtimi fillon para ezanit të dytë, atëherë është i lejuar. Por nëse udhëtimi fillon pas ezanit të dytë, atëherë nuk lejohet, me përjashtim të atyre personave që mund të humbasin shoqërimin në udhëtim, ose u ikën avioni që kanë pronotuar! [Fetvatë e komisionit të përhershëm 8/204].