A mjafton që njeriu të ndezë magnetofonin me leximin e sures “El-Bekare”? Apo duhet patjetër që ta lexojë vetë?

A mjafton që njeriu të ndezë magnetofonin me leximin e sures “El-Bekare”? Apo duhet patjetër që ta lexojë vetë?

A mjafton që njeriu të ndezë magnetofonin me leximin e sures “El-Bekare”? Apo duhet patjetër që ta lexojë vetë? Pyetje: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë, siç e ka transmetuar imam Muslimi në “Koleksionin e haditheve autentike”: “Mos i bëni (ktheni) shtëpitë tuaja varreza. Me të vërtetë shejtani largohet nga ajo shtëpi […]