A mund të flejë duke qenë xhunub?

A mund të flejë duke qenë xhunub?

Nga Abdullah bin Umer transmetohet se Umer bin el-Khatabi radijAllahu anhu tha: O i Derguari i Allahut! A (mund) te fleje ndonjeri nga ne duke qene xhunub? Tha: “Po, nese ndonjeri nga ju merr abdes, atehere le te fleje duke qene xhunub.” Nxjerrja e hadithit: Buhariu (287) dhe Muslimi (306) Tema e hadithit: Sqarimi gjykimit […]