A mund ti lutesh një njeriu të mirë që ka ndërruar jetë?

A mund ti lutesh një njeriu të mirë që ka ndërruar jetë?

Çfarë gjykimi ka fetarisht t’i drejtohesh me lutje në rast vështirësish dikujt tjetër përveç Allahut, ndonjë njeriu të mirë i cili ka ndërruar jetë, duke menduar se ata ndërmjetësojnë tek Allahu dhe të afrojnë tek Ai? Lutja drejtuar të vdekurve, cilëtdo qofshin; profetë apo njerëz të mirë është shirk i madh dhe nuk lejohet. Ata […]