A u kërkohet ndihmë të gjallëve që janë të pranishëm (njerëzve)?

A u kërkohet ndihmë të gjallëve që janë të pranishëm (njerëzve)?

A u kërkohet ndihmë të gjallëve që janë të pranishëm (njerëzve)? Po, u kërkohet ndihmë krijesave për gjërat që janë brenda mundësive të tyre. Allahu i Lartësuar thotë: “Bashkëpunoni në mirësi e devotshmëri e mos bashkëpunoni në gjynahe e armiqësi!” Surja Maide, 2. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Allahu […]