A u kërkohet ndihmë të vdekurve?

A u kërkohet ndihmë të vdekurve?

A u kërkohet ndihmë të vdekurve ose krijesave jo të pranishme, në rast të vështirësive të mëdha? Nuk i kërkohet ndihme atyre, por i kërkohet vetëm Allahut. Allahu i Lartësuar thotë: “Kur i kërkoni ndihme Zotit tuaj, ju përgjigjet.” Surja Enfal, 9. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) kur kishte ndonjë brengë […]