A vlejnë punët kur ka edhe shirk?

A vlejnë punët kur ka edhe shirk?

A vlejnë punët kur ka edhe shirk? Veprat nuk vlejnë bashkë me shirkun (nuk vlejnë nëse shoqërohen me idhujtari). Allahu i Lartësuar thotë: “Nëse bëjnë shirk i shkojnë dëm të gjitha veprat që bëjnë.” Surja Enam, 88. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: Allahu thotë: ”Kush bën një vepër dhe […]