Abdesi për atë që mban të vdekurin

Abdesi për atë që mban të vdekurin

Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë! ) ështe pyetur: A saktësohet hadithi ” Kush lan të vdekurin le të lahet dhe kush e mban atë, atëhere le të marr abdes”? Përgjigje: Hadithi i përmendur është daif (i dobët). Saktësohet nga Profeti ﷺ në hadithe të tjera se është e pëlqyeshme larja për atë që lanë […]