Agjëro gjatë ditëve të Ramazanit!

Agjëro gjatë ditëve të Ramazanit

Agjëro gjatë ditëve të Ramazanit! Agjërimi i ditëve të muajit të Ramazanit është adhurim madhështor, është një nga obligimet më të rëndësishme në jetën e muslimanit, madje është njëra ndër pesë shtyllat bazë të fesë. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të) ka thënë: “Islami ngrihet mbi pesë shtylla …-e […]