Ai që ka marrë diçka është përgjegjës për të deri sa ta kthejë atë

Ai që ka marrë diçka është përgjegjës për të deri sa ta kthejë atë

Ai që ka marrë diçka është përgjegjës për të deri sa ta kthejë atë Nga Semurah ibn Xhundub – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të -: “Ai që ka marrë diçka është përgjegjës për të […]