Akidja Islame

Akidja Islame

Akidja Islame “El-Akidetul-Islamijeh – Akidja Islame” është: Besimi i patundur në rububijen e Allahut të Lartësuar[1], në uluhijen e Tij,[2] në emrat dhe atributet e Tij, në engjëjt e Tij, në librat e Tij, në të dërguarit e Tij, në ditën e Fundit, në kaderin; të mirën dhe të keqen e tij, në çdo gjë […]