Banorit që ka dënimin më të lehtë në Zjarr

Banorit që ka dënimin më të lehtë në Zjarr

Nga Enesi – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – nga Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – përcillet se ka thënë: “Allahu i Lartësuar do t’i thotë banorit që ka dënimin më të lehtë në Zjarr: ‘Sikur të kishe gjithë çka në tokë a do ta kishe dhënë për të […]