Besimi në Allahun

Besimi në Allahun, është mirësia më e madhe që Krijuesi u dha robërve të Tij

Nuk ka dyshim se mirësia më e madhe e Allahut të Madhëruar ndaj robëve të Tij është mirësia e udhëzimit në fenë e Tij, fe të cilën Ai e zgjodhi dhe i urdhëroi ata që ta ndjekin (pasojnë). Allahu i Madhëruar thotë: “Sot jua përsosa fenë tuaj, e plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha […]