Besimtari për besimtarin është si ndërtesa

Besimtari për besimtarin është si ndërtesa

Nga Ebu Musa el Esh’arij – Allahu qoftë i kënaqur me të – transmetohet se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – : “Besimtari për besimtarin është si ndërtesa, njëra pjesë e saj forcon tjetrën – dhe ndërthuri mes gishtave të tij.” Muttefekun alejhi[1] […]