broshura dhe shkrime

Pëlqyeshmëria e të filluarit me ‘Përmendjen e Zotit’ në libra, broshura dhe shkrime

Bismilahi Err Rrahmeni Err Rrahim Në ‘Enciklopedinë e Fik’hut’[1] citohet: “Shumica e dijetarëve musliman janë të mendimit se është e pëlqyeshme që në të gjitha çështjet e rëndësishme, të fillohet duke falënderuar dhe lavdëruar Allahun e Madhëruar. Ata argumentohen me Librin e Allahut të Madhëruar, suret e të cilit fillojnë me ‘Bismilah’ , si dhe […]