Çështje që lidhen me dispozitat e haxhit dhe umras

Çështje që lidhen me dispozitat e haxhit dhe umras

Çështje që lidhen me dispozitat e haxhit dhe umras Pjesa e tretë Ajo çfarë kërkohet para nisjes për haxh Kërkohet prej haxhiut që në udhëtimin e tij të shoqërohet me njerëz të mirë, të devotshëm dhe të ditur,[1] të jetë i kujdesshëm, e mos të shoqërohet me njerëz mendjelehtë dhe të shthurur. Kërkohet prej tij […]

Çështje që lidhen me dispozitat e haxhit dhe umras

Çështje që lidhen me dispozitat e haxhit dhe umras Pjesa e dytë Argumentet që tregojnë për obligueshmërinë e umrës Transmetohen disa hadithe që tregojnë për obligueshmërinë e kryerjes së umras. Prej tyre përmendim: Fjala e tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në përgjigjen që i ktheu Xhibrilit kur e pyeti në lidhje me Islamin: الإسلام أن […]